Standardsida

Faktaruta

 

Projekt JämFÖR drivs av Regionalt resurscentrum vid Länsstyrelsen i Örebro län i nära samverkan med Regionförbundet och lokala kvinnliga nätverk i länet. Projektets övergripande syfte är att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Tillsammans jobbar vi för att förbättra kvinnors möjligheter till företagande, entreprenörskap, kompetens- och karriärutveckling.