QNoras projekt inom JämFÖR

Projekt JämFÖR drevs av Regionalt resurscentrum vid Länsstyrelsen i Örebro län i nära samverkan med Regionförbundet och lokala kvinnliga nätverk i länet. Projektets övergripande syfte var att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Tillsammans arbetade vi för att förbättra kvinnors möjligheter till företagande, entreprenörskap, kompetens- och karriärutveckling.

2012


Nora Lokala Tankesmedjor, NLT


Vad är NLT?


NLT skapades av oss i Q Nora under 2012 inom ramen för projekt ”JämFÖR – en jämställd framtid i Örebroregionen” (se ovan). NLT är en speciell form av mötesplatser i Nora kommun där individen står i fokus. De följer en speciell struktur där alla deltagare tar sitt ansvar.


Målet är att öka jämställdheten i Nora och utveckla orten överhuvudtaget. NLT föregicks våren 2013 av en seminarieserie med syfte att i förväg höja kompeten­sen kring jämställdhet och säkerställa närvaron av detta perspektiv i tanke­smed­jorna. NLT är öppna för alla, antingen man deltagit i seminarierna eller inte.


Vi utgår från individen, oss själva, för när man börjar underifrån finns större möj­lig­het till hållbar utveckling, tror vi, än om man börjar uppifrån. Genom att börja på individnivå skapar vi ett Nora så som vi önskar att det ska vara utifrån vår egen vardag.


NLT är alltså inte tankesmedjor i traditionell bemärkelse där man fokuserar på något specifikt, övergripande ämne. Vi utgår i stället från deltagarnas problem, tankar och frågeställningar här och nu.


Varför namnet Nora Lokala Tankesmedjor?


I namnet Nora Lokala Tankesmedjor var ”Nora” givet liksom ”Lokala” och även ”Tanke”, eftersom det handlar om att ta del av andras tankar och dela med sig av sina egna. ”Smedjor” var sedan det mest passande ordet, eftersom vi befinner oss i Bergslagen med speciell inriktning på järn. Dessutom vill vi smida nya tankar till glädje och utveckling för alla inblandade.


NLTs vision?


Vi ser framför oss hur Nora Lokala Tankesmedjor, NLT, är ett välkänt begrepp inte bara lokalt utan i hela Sverige. Vi ser hur omvärlden börjar rikta sina blickar mot Nora och undra hur man här burit sig åt för att få orten så framgångsrik – på många områden. Vi ser hur vi sakta men säkert bidrar till varandra inom olika delar av samhället och att det ger resultat.

2014


Q45


Den 6 mars 2014 bjöd kommunerna i norra Örebro län in småföretagare i Bergslagen till en framtidsdag som fokuserade kring den digitala utvecklingen och demöjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Totalt deltog ett hundratal personer, bådeföretagare, beslutsfattare och offentlig sektor. Av dessa var ca 15 kvinnor under 45 år som hittat till framtidsdagen tack vare Q-Noras insats.


Det kvinnliga nätverket Q-Nora har inom ramen för projekt JämFÖR arbetade med förberedande insatser inför framtidsdagen för att öka kvinnors inflytande och delaktighet i processen. 


JämförProjektgruppen Q 45 träffades den 27/3 för att samla ihop kvinnornas tankar och reflektioner efter Framtidsdagen och om framtiden. Många fina och genomförbara idéer såg dagen ljus och stämningen var god. Processledare Camilla Brynte förberedde, genomförde och samlade upp resultatet som  sammanställdes i en dokumentation. Du kan se den nedan. Den ska spreds under våren 2014 till nyckelpersoner, beslutsfattare och politiker för att skapa påverkan/förändring.

Syftet var att få fler kvinnor delaktiga i Bergslagens framtida näringsliv, verka för att förbättra kvinnors möjligheter att starta och driva företag, sprida godaexempel/erfarenheter från programmet Främja kvinnors företagande till makthavare och politiker samt verka för att jämförperspektivet finns med i framtidensnäringsliv i Bergslagen.

2015


Utbildning i professionellt Styrelsearbete


Passar alla för styrelsearbete? Varför är ett professionellt styrelsearbete viktigt och vad kan det ge dig som företagare eller ledamot?


Målet med utbildningen var att vid två tillfällen öka medvetenheten om vinsterna med en bättre kompetens och representation i styrelser och ledningar. Syftet med utbildningen var att du lärde dig mer om hur professionellt styrelsearbete går till och hur en valberedning fungerar.

Dag: Onsdag den 11 mars och fredag den 20 mars.

Tid: Klockan 12:00-17:00. Tillfällena inleds med lunch.

Plats: Nora Stadshotell


Utbildningen arrangerades av Q Nora, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kvinnliga företagarnätverk inom ramen för projekt ”JämFÖR - en jämställd framtid i Örebroregionen”.