QNora ideell förening

QNora ideell förening bildades 2012. Föreningen är en frivillig fristående del av nätverket QNora.


Q Nora ideella förening ska verka och främja kvinnligt företagande i Nora kommun och dess närhet.

Föreningen hanterar pengar som behövs vid olika projekt som t. ex. Hälsomässan, Qvinnovandringen mm.

Föreningen är öppen för alla kvinnliga företagare och andra företagssamma kvinnor i Norakommun och dess närhet.


Ordförande: Lena Bjärmark

Kassör: Lena Bjärmark

Sekreterare: Mariana Flodman

Styrelsemedlem: Astrid Andersen

Ersättare:

Revisor: Cecilia Lundqvist

Valberedning: Mäla Ekström och styrelsen

Medlemmar: 10 st


Stadgar:


Syfte


Ø Att stödja det kvinnliga nätverket Q-Nora

Ø Att främja det kvinnliga näringslivet i Nora kommun och dess närhet i frågor rörande ekonomisk administration

Ø Medlemmar i föreningen kan få draghjälp och mod att göra verklighet av sina idéer.
Föreningen kan t ex fungera som inkubator (där medlemmarna har möjlighet att bolla sina idéer) med syfte att leverera tillbaka idén till upphovsgivaren efter en första provomgång.

Ø Olika konstellationer av kvinnor i Q Nora ideell förening kan hitta nya samarbetsformer och med ganska kort startsträcka kunna skapa ett event eller annan aktivitet.


Verksamhet

Föreningens målsättning och arbetsformer är att

Ø uppmuntra kvinnligt företagande.

Ø vara ett forum för utveckling och kreativitet, samt bidra till Noras utveckling.

Ø Q Nora Ideell förening ska vara en tydlig part i kommunen, i näringslivet och i länet

Ø arbetar i projektform t ex med event eller andra aktiviteter.

Ø ska kunna vara remissinstans.